.Algemene voorwaarde Secure Audio, Eindhoven 

Artikel 1 : Algemeen. Voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken, zullen de volgende voorwaarden en condities van toepassing zijn op aanbiedingen, overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en transakties, aangegaan door en met Secure Audio met betrekking tot: de verkoop van muziekinstrumenten en muziek- en lichtapparatuur, zowel nieuw als gebruikt, de verhuur van geluids- en lichtsystemen, de huur van de studio, voor de vervaardiging van geluidsopnamen en geluidsdragers,bewerkingen daarvan, de levering van materialen dan wel het verlenen van diensten in de ruimste zin des woords, al dan niet in verband met die opnamen of geluidsdragers, het organiseren van evenementen en in bemiddelen tussen organisatoren en artiesten, het geven van opleidingen en cursussen op het gebied van voornoemde zaken of zijdelings verwante zaken. 

Artikel 2 : Definities. A.De Client: De persoon die, of het bedrijf dat de opdracht plaatst dan wel de persoon of het bedrijf namens wie de opdracht door een derde wordt geplaatst. B.Opdracht : De mondeling of schriftelijk vastgestelde afspraak tot het leveren van diensten, vallend binnen de specialisatie van MoSound Productions. C.Opname(n) : Alle door de studio verleende diensten met betrekking tot vervaardiging van geluidsopnamen in welke vorm dan ook waarin onder meer begrepen, doch niet beperkt tot : Opname, Mixage, Editing, Mastering Kopieëren, Overzettingen, enzovoort. D.Produkties: Alle door MoSound Productions verleende diensten met betrekking tot vervaardiging van geluidsdragers zoals bijvoorbeeld CD, Cassette, Minidisc, DAT, CDR, Videotape enzovoort in welke oplage dan ook. Verzorging van bijbehorende zaken als drukwerk, lithografie, ontwerp, fotografie inbegrepen. Voorts alle diensten die indirekt betrekking hebben op de vervaardiging, de afzet, promotie maar ook de inhoud van het geheel, zoals management, coaching, reclame, distributie en inhoudelijk: componeren, arrangeren, uitvoeren en produceren. E.Aanbiedingen : Een vrijblijvend aanbod. 

Artikel 3 : Toepasselijkheid van de bepalingen. Behalve indien schriftelijk anders overeengekomen is, zijn deze bepalingen van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Secure Audio en prevaleren derhalve boven alle afwijkende verkoopcondities dan wel algemene voorwaarden van de Client. Voornoemde voorwaarden van de Client zijn derhalve uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten, behalve indien deze (of een deel daarvan) uitdrukkelijk en schriftelijk door MoSound Productions zijn geaccepteerd. 

Artikel 4 : Opdracht en Opdrachtsacceptatie. Secure Audio is slechts dan gebonden aan een opdracht wanneer deze schriftelijk, middels overeenkomst, is geaccepteerd. In deze overeenkomst zijn vermeld : Omschrijving van de opdracht, data en alle verdere bijbehorende specificaties van diensten en faciliteiten. Voorts is middels een offerte een prijsindicatie bijgevoegd die conform de afspraken is opgesteld. Afwijkingen die optreden in de afspraken gaandeweg de opdrachtsperiode hebben, mogelijk, een prijsafwijking tot gevolg. De client is hoofdelijk gebonden aan de schriftelijk overeenkomst.
 
Artikel 5 : Verbintenis van partijen. Secure Audio zal voor opname(n) en / of produkties haar apparatuur, ruimte en nodige personeel beschikbaar stellen voor het bedienen van die apparatuur en zal er zorg voor dragen dat alles functioneert zoals het dient te functioneren maar garandeerd niet dat apparatuur en personeel geschikt zijn voor de wensen van de Client. De client zal zich vooraf ervan overtuigen dat deze apparatuur en het personeel geschikt is voor zijn beoogde doel. De client zal zich ook op de hoogte stellen van de prestaties van Secure Audio. Secure Audio is niet aansprakelijk voor door de client beschikbaargestelde en / of gebruikte apparatuur, instrumenten alsmede opnamen en geluidsdragers afkomstig van een ander bedrijf en kan het gebruik hiervan weigeren. Bij Verhuur is de Client aansprakelijk op alle fronten voor schade aan goederen, vanaf het verlaten van het gebouw tot terugkomst in het gebouw. Secure Audio is gerechtigd een borgsom in te stellen of om alle schade achteraf op de client te verhalen, behalve bij aantoonbaarheid van reeds aanwezige schade vooraf. Bij verkoop gelden de fabrieksgaranties en termijnen zoals bijgeleverd bij producten. 

Artikel 6 : Annulering van een opdracht. Een opdrachtsovereenkomst met een prijs van meer dan honderdvijftig 150 euro dient minimaal 2 weken voor de aanvangsdatum of 4 weken voor de leveringsdatum schriftelijk te worden geannuleerd. Wanneer Client annuleert binnen deze 2 c.q. 4 weken zal 75 % van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden en voldaan dienen te worden door Client. Een annulering binnen 48 voor aanvang of levering zal geheel in rekening gebracht worden. Een opdrachtsovereenkomst met een prijs van minder dan hondervijfig 150 euro dient 2 weken voor aanvangsdatum of 3 weken voor leveringsdatum geannuleerd te worden. Wanneer annulering binnen deze 2 c.q. 3 weken plaatsvindt is Client gehouden om 75% van het overeengekomen bedrag te betalen. Een annulering binnen 48 uur voor aanvang of levering zal geheel in rekening gebracht worden. Bij het niet verschijnen van Client op aanvangsdatum of leveringsdatum zal het gehele bedrag in rekening gebracht worden. Gelet op het voorgaande zullen alle bijkomende annuleringskosten, direkt of indirekt in zijn geheel op Client verhaald worden. 

Artikel 7 : Vermindering c.q. vermeerdering van het overeengekomen bedrag. Wanneer een opdracht afwijkt ten opzichte van de overeenkomst-offerte voor wat betreft studiotijd, materialen of geluidsdragers zal dit zo spoedig mogelijk verrekend worden, doch echter binnen maximaal 30 werkdagen na beëindiging van de opdracht. Bij CD-produkties kan het aantal met 10% afwijken. Verrekening hiervan zal plaats vinden op basis van overeengekomen stukprijs. 

Artikel 8 : Betaling. Alle betalingen dienen voor 50 % bij aanvang van het opnameproces / produktieproces / bestelling / offertebevestiging deelname voldaan te zijn. De betaling van de overige 50 % dient te geschieden na beeindiging van de opname of bij levering van 1 of meer geluidsdragers / diensten / artikelen. Afwijkingen hieromtrent dienen in de overeenkomst vermeldt te staan. Bij het ontbreken van de aanvangsbetaling kan MoSound Productions besluiten om aanvang uit te stellen tot betaling plaatsgevonden heeft. Deze extra tijd zal wel in rekening gebracht worden. Wanneer de laatste betaling niet plaatsvindt, zal er niet geleverd worden. Wanneer deze afrekening niet plaats heeft gevonden binnen een week na de overeengekomen datum zal er zonder dat er een aankondiging nodig is een rente van 1,5 % per maand in rekening gebracht worden naast de geldende wettelijke rente. In geval van niet tijdige betaling of weigering tot betaling is de Client verplicht alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te voldoen, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag. Het te leveren materiaal en eventueel achtergebleven materiaal blijft eigendom van Secure Audio totdat betaling heeft plaatsgevonden. 

Artikel 9 : Aansprakelijkheid. Secure Audio is niet aansprakelijk voor schade of vertraging op levering of opname, ontstaan door toedoen van de Client. De client en bijbehorende personen zullen aanwijzingen omtrent de opdracht opvolgen en zich houden aan de instrukties tijdens aanwezigheid gedurende het produktieproces, zowel op het gebied van opname en / of leveringsvoorwaarden, als ook gedragsmatig ten opzichte van apparatuur en personeel. Alle schade wegens wangedrag op welk punt dan ook, zal verhaald worden op de Client. Wanneer door grove nalatigheid, en bewezen schuld, schade is ontstaan aan de Client of iets van de Client zal dit verhaald kunnen worden op Secure Audio tot een maximaal bedrag van 2500 (vijfentwintighonderd) euro. De client blijft echter zelf aansprakelijk voor eigen schade, ontstaan tijdens verblijf van personen of apparatuur in het bedrijfspand. Deze schade is nimmer voor rekening van Secure Audio. Ook het zoekraken of beschadigd raken van achtergebleven materiaal is voor risico van de Client, in bewaring gegeven geluidsmateriaal inbegrepen. De Client vrijwaardt hierbij Secure Audio van alle schadeclaims, zoals bedoeld in dit artikel. 

Artikel 10 : Overmacht. In geval van duidelijk aanwezige overmacht in het algemeen en overmacht in het bijzonder aan de zijde van MoSound Productions is deze gerechtigd de overeenkomst en bijbehorende opdracht uit te stellen zonder dat zij aansprakelijk is voor enigerlei schade of kosten voor de Client. Onder deze overmacht wordt verstaan: Stakingen, uitsluitingen, vertragingen, brand, ziekte (met geldige doktersverklaring), gebrek aan personeel, oorlog, opstand, rellen, natuurrampen, overheidsmaatregelen, stroomuitval, weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen, faillissement van toeleveranciers, uitvallen van opname apparatuur evenals plotseling opkomende, niet direkt te verhelpen storingen in de apparatuur. De Client is verplicht de tot dan toe gemaakte kosten te betalen. 

Artikel 11 : Het niet nakomen van de bepalingen. Secure Audio is gerechtigd om alle aktiviteiten omtrent de opdracht onmiddelijk te staken bij het in gebreke blijven van de Client. De Client is verplicht de eventuele schade en het totaal overeengekomen bedrag te voldoen.

 Artikel 12 : Copyrights, Mechanische rechten, etc. Client verplicht zich om alle toestemmingen en vrijwaringen/licensies etc. te hebben van betreffend materiaal voor opname of geluidsdragers van de opdracht te hebben verkregen en vrijwaart Secure Audio uitdrukkelijk van aanspraken van derden te dier zake. 

Artikel 13 : Geldigheid. Wanneer om welke reden dan ook, een bepaling of een deel daarvan buiten werking treedt, blijven de rest van deze voorwaarden onverkort van kracht. 

Artikel 14 : Toepasselijk recht. Op deze bepalingen is het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen voortvloeiend uit deze bepalingen of verband houdend met deze bepalingen zal dit voorgelegd worden aan een rechter naar keuze van Secure Audio.